คำสั่ง Shutdown ใส่ใน Crontab ของ pfSense

จากที่ได้ลองใช้คำสั่งเช่น shutdown -h now, halt, shutdown -p now ปรากฎว่า pfsense ไม่ยอม Shutdown ตามเวลาที่ตั้งไว้ ต้องใส่เป็น /sbin/shutdown -p now ถึงจะได้ผล

จากที่ได้ลองใช้คำสั่งเช่น shutdown -h now, halt, shutdown -p now ปรากฎว่า pfsense ไม่ยอม Shutdown ตามเวลาที่ตั้งไว้ ต้องใส่เป็น /sbin/shutdown -p now ถึงจะได้ผล

About Cyber7