ตั้งเวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับเวลามาตรฐาน

ความรู้พื้นฐานของ NTP Network Time Protocol (NTP) เป็นโพรโตคอลในระดับ Application Layer ของระบบเครือข่ายแบบ TCP/IP ที่ทำหน้าที่ในการเทียบเวลาระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งอ้างอิงจาก RFC หมายเลข RFC 778, RFC 891, RFC 956, RFC 958, และ RFC 1305 การทำงานของโพรโตคอลชนิดนี้จะต้องอาศัยเครื่องให้บริการที่เปิดพอร์ตหมายเลข 123 ชนิด UDP […]

ความรู้พื้นฐานของ NTP
Network Time Protocol (NTP) เป็นโพรโตคอลในระดับ Application Layer ของระบบเครือข่ายแบบ TCP/IP ที่ทำหน้าที่ในการเทียบเวลาระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งอ้างอิงจาก RFC หมายเลข RFC 778, RFC 891, RFC 956, RFC 958, และ RFC 1305 การทำงานของโพรโตคอลชนิดนี้จะต้องอาศัยเครื่องให้บริการที่เปิดพอร์ตหมายเลข 123 ชนิด UDP ในการรอรับข้อมูลร้องขอการเทียบเวลาจากเครื่องลูกข่าย
ลักษณะการแจกจ่ายเวลาของ NTP นั้นจะอยู่ในรูปแบบลำดับชั้น ที่เรียกว่า “Clock Strata” โดยแบ่งลำดับชั้นของการเทียบเวลาดังนี้
Stratum 0
เป็นอุปกรณ์ของแหล่งกำเนิดเวลา เช่น Atomic clocks, GPS เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน เช่น การประยุกต์ใช้ GPS จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า Atomic clock มาก แต่จะมีเสถียรภาพที่น้อยกว่า หากสภาพอากาศไม่เหมาะสม GPS จะไม่สามารถรับสัญญาดาวเทียมได้ เป็นต้น
Stratum 1
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เชื่อมต่อกับ stratum 0 ได้รับค่าเวลามาจาก stratum 0 โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น RS-232 เป็นต้น
Stratum 2
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอการเทียบเวลาจากเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย stratum 1 ผ่านระบบเครือข่าย TCP/IP ด้วยการใช้งาน NTP เครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับนี้อาจจะร้องขอการเทียบเวลาจาก stratum 1 ได้มากกว่า 1 แหล่งเพื่อรองรับการทำงานแบบทดแทนกันเมื่อไม่สามารถเข้าถึง stratum 1 ตัวใดตัวหนึ่งก็จะสามารถร้องขอการเทียบเวลาจาก stratum 1 ตัวอื่นได้ต่อไป
นอกจากนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน stratum 2 สามารถเทียบเคียงเวลาระหว่างกันแบบ peer-to-peer เพื่อรักษาเวลาให้เทียบเท่ากันในระดับเดียวกัน
Stratum 3
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอการเทียบเวลาจากเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย stratum 2 ผ่านระบบเครือข่าย TCP/IP ด้วยการใช้งาน NTP เครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับนี้จะสามารถอ้างอิง stratum 2 ได้มากกว่า 1 แหล่ง และสามารถทำงานในรูปแบบ peer-to-peer ได้เช่นเดียวกัน NTP นั้นสามารถรองรับระดับของการเทียบเวลาได้ถึง 16 ระดับ

รูปลำดับชั้นของการเทียบเวลาใน NTP

การใช้บริการ Time Server ในระบบปฏิบัติการ Windows

ในระบบปฏิบัติการ Windows XP Service Pack 2 , Windows Vista และ Windows 2003 Server จะมีโปรแกรมสำหรับการเทียบเวลาที่ติดตั้งมาพร้อมระบบปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังแสดงตัวอย่างของ Windows XP Service Pack 2 ดังนี้

– Double Click พื้นที่ของวันเวลาบน Task Bar ในตำแหน่งมุมขวาล่าง จะปรากฏโปรแกรม Clock ดังรูป

– เลือก Internet Time Tab และเลือก check box “Automatically synchronize with an Internet time server” และเพิ่มค่า Server เป็น clock.thaicert.org และกดปุ่ม Update Now จะได้ผลดังรูป

– หลังจากตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการตั้งค่าดังกล่าว

ข้อมูลจาก ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ทิป http://www.bcoms.net/tipcomputer/detail.asp?id=739

About Cyber7