Wi-Fi Hotspot

บริการติดตังระบบ Wi-Fi Hotspot ด้วยระบบ Opensource   บริการติดตั้งระบบ Wi-Fi Hotspot เหมาะสำหรับร้านกาแฟ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม หอพัก สำนักงาน หรือตามสถานทีสาธรณะต่างๆเพื่อให้ให้บริการ Internet สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ หรือเพื่อการทำธุระกิจให้บริการ Internet Wi-Fi โดยการจำหน่ายระหัสสำหรับเข้าใช้ Internet  -คุณสมบัติเบื้องต้น (Feature) -สามารถกำหนดเวลาหมดอายุของแต่ละ User ได้ -จำกัดความเร็วในการ upload และ […]

บริการติดตังระบบ Wi-Fi Hotspot ด้วยระบบ Opensource  

รับวางระบบ Wi Fi Hotspot

รับวางระบบ Wi Fi Hotspot

บริการติดตั้งระบบ Wi-Fi Hotspot เหมาะสำหรับร้านกาแฟ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม หอพัก สำนักงาน หรือตามสถานทีสาธรณะต่างๆเพื่อให้ให้บริการ Internet สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ หรือเพื่อการทำธุระกิจให้บริการ Internet Wi-Fi โดยการจำหน่ายระหัสสำหรับเข้าใช้ Internet 

-คุณสมบัติเบื้องต้น (Feature)

-สามารถกำหนดเวลาหมดอายุของแต่ละ User ได้

-จำกัดความเร็วในการ upload และ Download (bandwidth management)

-บล็อกเว็บไซต์ที่ไม่อะนุญาติ (Content & URL Filter) 

-สามารวมเน็ตมากกว่า2สาย และสลับสายอัติโนมัตเมื่อสายใดสายหนึ่งมีปัญหาไม่สามมารถออกอินเทอร์เน็ตได้  (LoadBalance FailOver)

-สามารถปรับแต่หน้า Login ให้เป็นรูปแบบของหน่วยงานได้  (Custom Login page)

-ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ในระบบ (Unlimited User)

-เป็นระบบที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิของตัวโปรแกรม  (Opensource  Software)

-รองรับการเก็บข้อมูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ต 90 วัน ตาม พรบ. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-899-622-796  Email: support@computing.in.th  (ธรรมยุทธ เกตุแก้ว)

About Cyber7