บริษัท พี.เค.พลาสเทค จำกัด (2)

บริษัท พี.เค.พลาสเทค จำกัด  อ.มหาราช  จ.พระนครศรีอยุธยา ติดตั้งระบบ Windows Server2012 Essentials – Active Directory – File Server ติดตั้งระบบ Antivirus Server (ESET Endpoint Protection Standard)

บริษัท พี.เค.พลาสเทค จำกัด  อ.มหาราช  จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตั้งระบบ Windows Server2012 Essentials

Active Directory

File Server

ติดตั้งระบบ Antivirus Server (ESET Endpoint Protection Standard)

About Cyber7