Mail Server

Zimbra Collaboration Server บริการติดตั้ง e-mail Server สำหรับหรับองค์กรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเสถียรสูง เหมาะกับองค์การทุกขนาด ที่ต้องการมีระบบ E-mail Server ไว้ใช้ภายในอกงค์การ และสารมารถบริหารจัดการระบบเองได้อย่างสะดวก ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ และพื้นที่ในการจัดเก็บ email 

Zimbra Collaboration Server

บริการติดตั้ง e-mail Server สำหรับหรับองค์กรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเสถียรสูง เหมาะกับองค์การทุกขนาด ที่ต้องการมีระบบ E-mail Server ไว้ใช้ภายในอกงค์การ และสารมารถบริหารจัดการระบบเองได้อย่างสะดวก ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ และพื้นที่ในการจัดเก็บ email 

รับติดตั้ง email server

รับติดตั้ง email server

About Cyber7