Network & Server

Network & Server บริการติดตั้งระบบ Network และ Server ในสำนักงาน หอพัก ร้านอินเทอร์เน็ต&เกมส์ เช่น ระบบ FileServer,MailServer,ActiveDirectory – Internet, Firewall พร้อม ระบบเก็บข้อมูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ต  – Wifi Hotspot ระหรับให้บริการ Intenet สำหรับร้านอาหาร หอพัก ร้านกา อื่นๆ – ระบบ Wirlass เพื่อเชื่อมต่อระยะไกล Point-to-point ,Point to multi […]

Network & Server

บริการติดตั้งระบบ Network และ Server ในสำนักงาน หอพัก ร้านอินเทอร์เน็ต&เกมส์ เช่น ระบบ FileServer,MailServer,ActiveDirectory

– Internet, Firewall พร้อม ระบบเก็บข้อมูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ต 

– Wifi Hotspot ระหรับให้บริการ Intenet สำหรับร้านอาหาร หอพัก ร้านกา อื่นๆ

– ระบบ Wirlass เพื่อเชื่อมต่อระยะไกล Point-to-point ,Point to multi point

– Diskless สำหรับ ร้าน Internet ร้านเกมส์ 

– ออกแบบวางระบบ Network ให้เหมาะสมกับการใช้งาน การสำรอง และกูคืนข้อมูล หรือออกแบบและวางระบบอื่นๆตามความต้องการของผู้ใช้ 

 

วางระบบ คอมพิวเตอร์ อยุธยา

วางระบบ คอมพิวเตอร์ อยุธยา

About Cyber7