Zimbra Calendar

การใช้งาน Zimbra Calendar 1.Loging เข้าระบบแล้วเลือกที่แท็บ Calendar (ภาพที่ 1.1) (ภาพที่ 1.1 แท็บของ Calendar) –  เมือเลือกที่ Calendar แล้ว เราสามารถสร้างการนัดหมายลงใน Calendar โดยเลือก Calendar ที่ต้องการเพิ่มการนัดหมายดัง (ภาพที่ 1.2) และสร้างการนัดโดยเลือกที่ New และเราสามารถเลือกมุมมองของ Calendar เป็นวัน สัปดาห์ และเป็นเดือนได้ […]

การใช้งาน Zimbra Calendar

1.Loging เข้าระบบแล้วเลือกที่แท็บ Calendar (ภาพที่ 1.1)

(ภาพที่ 1.1 แท็บของ Calendar)

–  เมือเลือกที่ Calendar แล้ว เราสามารถสร้างการนัดหมายลงใน Calendar โดยเลือก Calendar ที่ต้องการเพิ่มการนัดหมายดัง (ภาพที่ 1.2) และสร้างการนัดโดยเลือกที่ New และเราสามารถเลือกมุมมองของ Calendar เป็นวัน สัปดาห์ และเป็นเดือนได้ (ภาพที่ 1.1)

(ภาพที่ 1.2 Calendar ที่มีอยู่ และปุ่มสำหรับสร้าง Calendar ใหม่)

–  เราสามารถสร้าง Calendar ขึ้นใหม่ โดยการคลิกที่ New Calendar (ภาพที่ 1.2) และจะมีหน้าต่างขึ้นให้เราใส่ชื่อ Calendar แล้ว กดที่ OK (ภาพที่ 1.3)

(ภาพที่ 1.3 การสร้า Calendar ใหม่)

–  เมื่อสร้าง Calendar ใหม่แล้วเราจะเห็นว่ามี Calendar ที่ชื่อว่า ”ทดสอบ Calendar ใหม่” ซึ่งเป็น Calendar ที่เราเพิ่งสร้างเมือสักครู่นี้ ให้เราเลือกเลือกที่ Calendar ที่เราต้องการเพิ่มการนัดหมายการคลิกเลือกที่ Check Box หน้าชื่อ Calendar ที่ต้องการ (ภาพที่ 1.4)

(ภาพที่ 1.4)

2. การเพิ่มการนัดหมายลงใน Calendar

– เลือกที่ Calendar ที่ต้องการเพิ่มการนัดหมาย (ภาพที่ 1.4) และเลือกที่ New (Create New Appointment) (ภาพที่ 2.1)

(ภาพที่ 2.1 การการนัดหมายใหม่)

  • ใส่ข้อมูลต่างๆของการนัดหมายตามตัวอย่าง (ภาพที่ 2.2)
  • Details : รายละเอียด หัวข้อ สถานที่ สถานะ และเลือกปฎิทิน
  • Time : เลือกเวลาเริ่มตั้น และสิ้นสุดของการนัดหมาย แลพความถี่ของการแจ้งเตือน
  • Attendees : ใส่รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ใส่ข้อความอธิบายต่าง

– เมือใส่ข้อมูลและ Save แล้ว การนัดหมายก็จะถูกส่งไปยังรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เราใส่ใว้ในช่อง Attendees

(ภาพที่ 2.2 ใส่ข้อมูลการนัดหมาย)

– ทางฝั่งผู้รับการนัดหมายจะได้รับเมล์จากผู้นัดหมาย โดยบอกรายเอียดต่างๆ และผู้รับสามารถ เลือกที่จะ Accept ,Decline หรือส่งข้อข้อความสอบถามไปยังผู้ส่งได้ (ภาพที่ 2.3)

(ภาพที่ 2.3 ผู้สร้างการนัดหมายจะส่งรายละเอียดมาหาผู้รับการหมาย)

– เมื่อผู้รับไปเปิดที่ Calendar ก็จะเห็นหัวข้อการนัดหมายอยู่ใน Calendar ของตนเอง (ภาพที่ 2.4) และเมื่อดับเบิ้ลคลิกที่หัวข้อการนัดหมาย ก็จะเป็นการเปิดดูรายละเอียดของของการนัดมาย (ภาพที่ 2.5)

(ภาพที่ 2.4 หัวการนัดหมาย)

(ภาพที่ 2.5 รายละเอียดของการนัดหมาย)

3. การ Share Calendar

– คลิกขวาที่ Calendar ทีต้องการการแชร์และเลือก Share Calendar (ภาพที่ 3.1)

(ภาพที่ 3.1 การสร้า Calendar ใหม่)

– จะปรากฎหน้าต่างให้เราใส่ข้อมูลและกำหนดค่าต่างๆ (ภาพที่ 3.2)

(ภาพที่ 3.2 กำหนดค่าต่างของการแชร์)

  • Share With เลือก Internal User or groups หรือหัวข้ออื่นๆ
  • ในช่อง Email ใส่ชือผู้ที่เราต้องจะแชร์ Calendar ให้
  • Role กำหนดสิทธิ์ในการการใช้งาน Calendar ของผู้ใช้
  • Allow user (s) to see my private Appointments : จะให้ผู้ใช้มูองเห็นการนัดหมายส่วนตัวของเราหรือไม่  ถ้าต้องการ ให้เลือกที่ Cheแk Box ด้านหน้า
  • เมื่อเรียนร้อยแล้วกด OK  Calendar ของเราก็จะถูกแชร์เรียบร้อย

– ในฝั่งผู้รับการแชร์ก็จะมีจดหมายจากผู้ผู้ที่แชร์ Calendar ให้เราทำการยอมรับ หรือไม่ยอมรับการแชร์ Calendar และรายละเอียดต่างๆ (ภาพที่ 3.3) และใน Calendar ของทางผู้รับจะมี Calendar เพิ่มขึ้นมา (ภาพที่ 3.4) และเราก็จะมองเห็นการนัดหมายต่าง ใน Calendar นั้น (ภาพที่ 3.5)


(ภาพที่ 3.3การรับจดของฝั่งผู้รับการแชร์)

(ภาพที่ 3.4 จะมี Calendar ที่แชร์เพิ่มขึ้นมาใหม่)

(ภาพที่ 3.5 การนัดหมายที่อยู่อยู่ใน Calendar)

About Cyber7